0 st

Varukorgen är tom!

Hållbarhet

Miljöarbetet bedrivs genom en eget väl dokumenterat miljöledningssystem som övervägande baseras på ISO 14001. Den grundas bland annat genom krav på sortimentet, energisparåtgärder samt sortering och återvinning av avfall. Vi arbetar ständigt med att uppnå högsta kvalitet på transporter, lager, produktsäkerhet och minskad miljöbelastning. Supékort ansvarar för alla varorna som skickas ut.

Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och vårt miljöledningssystem innefattar:

 • Beskrivning av vårt miljöarbete
 • Miljöutredning - den miljöpåverkan utförandet innebär - Rutiner för genomförandet
 • Hantering av material och avfall
 • Miljömål
 • Åtgärdsprogram för att nå målen
 • Regelbunden uppföljning
 • Årlig förnyelse och förbättring

Ledningen för Supékort ansvarar för allt kvalitets – och miljöarbete och skapar förutsättningar för ett ansvarsfullt, effektivt och långsiktigt arbete. Supékorts lager, packrum och övrig drift skall i största möjliga omfattning utnyttja tillgängligt systemstöd, exempelvis regelbundna temperaturkontroller och loggning av kylkedjan. Lokaler och utrustning ska vara hygieniskt konstruerade. Nödvändig utrustning för att säkra produkternas kvalitet finns.

Miljöutredning: Miljöpåverkan, transporter

Vår främsta miljöpåverkan är genom våra frakter. Vi är i näst intill ett logistikföretag där hela vår verksamhet och vårt arbete bygger på logistiska lösningar.

Lokaler & Energi

Supékort behöver stora lokaler för lagerhållning av alla produkter. Där uppstår miljöpåverkan vid uppvärmning och användning av el och vatten.

Inköp

Supékort påverkar miljön genom att förbruka kontorsmaterial som kontorsmaskiner och förbrukningsmaterial.

Restprodukter

Supékort påverkar miljön genom restprodukter i form av papper, wellpapp, plast och elektronik.

Miljöpolicy:

 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
 • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
 • Genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
 • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
 • Packa avgående gods enbart med papper. Pappret är tillverkat av förnyelsebart och nedbrytbart material som kan återvinnas.
 • Ta emot av oss försålda produkter för återvinning om kunden så önskar.

Miljömål:

Vi på Supékort värnar om människors hälsa och vill inte i onödan tära på naturens resurser.
Vi väljer alltid miljöanpassade alternativ gällande produkter och sorterar och återvinner avfall. Målet är att alltid välja den mest miljövänliga alternativet. Supékort verkar dagligen för en hållbar utveckling genom långsiktigt och förebyggande arbete.

Genomförandefas:

Åtgärder för att nå miljömålen

 • Miljöfrågor skall beaktas vid löpande utveckling av vår teknik och vi ska kontinuerligt arbeta med våra tjänster och produkter så att miljöaspekter i våra uppdrag hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.
 • Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information håller vi medarbetarnas kunskap och intresse på en hög nivå som genomsyrar vårt arbete.

Inköp

Supékort ska vid alla inköp undersöka miljövänliga alternativ och välja miljöanpassade produkter. Målet är att vi väljer det mest miljöanpassade alternativet.

Förpackningar

 • Förpackningarna ska vara optimerade för att storleksmässigt passa för innehållet.
 • Leverantörer ska vara anslutna till materialbolagen eller kunna styrka att deras material omhändertas på annat godtagbart sätt.
 • Förpackningar ska vara märkta enligt fastställda regler för att underlätta vid materialsortering samt återvinning.
 • Förpackningar och förpackningsmaterial som är avsedda för kontakt med livsmedel ska följa riktlinjerna som Normpack utformat. Den beskriver de krav som material och artiklar i kontakt med livsmedel ska uppfylla. Den är utarbetad i samråd med berörda myndigheter och medlemsföretagen. Normen grundar sig på svensk lagstift- ning och EG-direktiv, regelverken Warenwet (Holland), BgVV (Tyskland) och FDA (USA) samt temporära normer i avvaktan på lagstiftning och direktiv. Den uppdateras kontinuerligt. Normpacks egenkontrollsystem är anpassat till Normpack-normens krav. Det hjälper medlemsföretagen att visa att deras produkter lever upp till normen. Vi- dare är det inskrivet i Normpacks stadgar att leverantörer och köpare i alla tillverkande och hanterande led ska samråda om materialets/produktens lämplighet för det avsedda ändamålet.

Förbrukningsartiklar

Rengöringsprodukter får inte innehålla ämnen som är upptagna på kemikalieinspektionens begränsningslista. I Supékorts drift ska miljömärkta rengöringsprodukter användas i största möjliga utsträckning. Då miljömärkta alter- nativ inte finns ska rengöringsproduktens påverkan på miljö och hälsa granskas av expertis och bedömas t ex enligt reglerna för offentlig upphandling.

Avfall/Energi

Supékort ska minska mängden avfall som går på deponi genom sortering av olika material och återanvändning. Supékort ska sträva efter ökad användning av förnyelsebara energikällor och minskat energispill.

Handlingsplan

Årligen upprättas en handlingsplan med konkreta miljömål som är tydliga och rimliga att uppnå. Handlingsplanen upprättas utefter företagets miljömål med specifika riktlinjer samt klara aktioner för att uppnå målen. Handlings- planen upprättas av företagets ledning som även följer upp och utvärderar den och dess resultat.

Redovisning och uppföljning:

Företagets ledning redovisar årligen resultatet av företagets miljöarbete. Redovisningen sker skriftligen med ut- gång från handlingsplanen och de uppsatta målen. Alla anställda ska ta del av redovisningen och vara införstådda i dess innebörd. Uppföljning görs kontinuerligt och även i samband med att ny handlingsplan med nya mål ska sättas.

Nöjda kunder
abb_300_200.jpg
vw_300_200.jpg
seb_300_200.jpg
sca_300_200.jpg
skanska_300_200.jpg
lantmannen_300_200.jpg
kriminalvarden_300_200.jpg
klarna_300_200.jpg
attendo_300_200.jpg
billerud_300_200.jpg
clas_ohlson_300_200.jpg
if_300_200.jpg
swedbank_300_200.jpg
vattenfall_300_200.jpg
sandvik_300_200.jpg
orkla_300_200.jpg
lkab_300_200.jpg

OFFERTFÖRFRÅGAN

Skicka en förfrågan och få svar inom en timme